Prihlásenie | Registrácia

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

VPS – Vinohradníctvo PAVELKA A SYN, s.r.o.

www.pavelkavino.sk

OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

Víno Vám doručíme v priebehu 24 až 72 hodín!

Minimálna objednávka je 1 fľaša.

Onlineshop na www.pavelkavino.sk ponúka rôzne možnosti dopravy objednaného tovaru. Môžete si vybrať ten, ktorý vám najviac vyhovuje.

Článok I. – Vymedzenie pojmov:

Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) www.pavelkavino.sk je VPS – Vinohradníctvo PAVELKA A SYN, s.r.o., so sídlom Šenkvická 14/L, 90201 Pezinok, IČO: 35771119, DIČ: SK2020204395, Slovenská republika.

Predávajúcim je VPS – Vinohradníctvo PAVELKA A SYN, s.r.o., so sídlom Šenkvická 14/L, 90201 Pezinok, IČO: 35771119, DIČ: SK2020204395, Slovenská republika.

Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.pavelkavino.sk je VPS – Vinohradníctvo PAVELKA A SYN, s.r.o., so sídlom Šenkvická 14/L, 90201 Pezinok, IČO: 35771119, DIČ: SK2020204395, Slovenská republika.

Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II. – Cena

Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.

Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok III. – Objednávka:

Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.

Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.

Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Za overenie sa pokladá možnosť spätného kontaktovania kupujúceho na danom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu predávajúci povinný vrátiť do 14 dní.

Článok IV. – Platobné podmienky:

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 1. platba platobnou bránou (24pay)
 2. platba pri osobnom prevzatí na odbernom mieste

Odberné miesta:

Pezinok – Šenkvická 14/L

 1. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,

Článok V. – Dodacie podmienky:

Predávajúci je povinný do 4 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Geis Parcel SK s.r.o.

 

Tovar expedujeme iba v rámci Slovenskej republiky.

Doprava prostredníctvom kuriéra Geis Parcel SK s.r.o. – NAD 50€ ZDARMA.

Po obdržaní platby od zákazníka je objednaný tovar vyzdvihnutý kuriérom a doručený priamo na zákazníkom zadanú adresu najneskôr do 72 hodín od expedície. V prípade, že Vaša objednávka nepresiahne sumu 50€, cena za takúto dopravu je 4 € vrátane DPH, obchod ju automaticky pripočíta pred odoslaním objednávky v časti pokladnica. Pri výbere tejto prepravy Vás bude kuriér kontaktovať na Vami zadané telefónne číslo ohľadom presného času doručenia.

Článok VI. – Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom prevzatia na mieste určenom kupujúcim.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VII. – Storno kúpnej zmluvy

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Článok VIII. – Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa.

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy (pdf), v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.

Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 1. Spoločnosť VPS – Vinohradníctvo PAVELKA A SYN, s.r.o., so sídlom Šenkvická 14/L, 90201 Pezinok nezodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré vznikli v dôsledku:
  1. nedodržania pokynov a výslovných upozornení pre kupujúceho alebo boli spôsobené kupujúcim ich skladovaním, používaním alebo uložením v nevhodnom prostredí. 
  2. ktoré spôsobil kupujúci alebo iná (tretia) osoba, alebo vznikli nezávisle na ich konaní poškodením v situáciach vis maior.
  3. ktoré vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré si kupujúci uplatnil až po jej uplynutí.

 

Článok IX. – Práva a povinnosti zmluvných strán

Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

Kupujúci je povinný:
 1. prevziať objednaný tovar,
 2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
 3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
Predávajúci je povinný:
 1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 2. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok X. – Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ e-shopu neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

právo na informácie, ktoré je naplnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,

právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú vaše údaje spracovávané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail,

právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona vám umožňuje opraviť osobné údaje, ak sú neaktuálne,

právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade, ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracovávané v rozpore so zákonom,

právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,

právo na prenosnosť osobných údajov,

právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracovávaným osobným údajom.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracovávané za účelom korektného vybavenia vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracovávaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Je ním najmä osoba zabezpečujúca rozposielanie hromadnej emailovej pošty, alebo poštová či kuriérska spoločnosť zabezpečujúca rozposielanie poštových zásielok.

Tieto stránky môžu v určitých situáciách zaznamenávať vaše osobné údaje v rozsahu vyplneného formulára na objednávanie tovaru – meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom vám dokážeme ponúknuť funkčné a kvalitné služby. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Google, Facebook a podobne. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.

Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu desiatich rokov od času poslednej objednávky. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu) alebo kliknutím na odkaz, ktorý sa nachádza v každom zaslanom marketingovom e-maile.

Článok XI. – Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Článok XII. – Reklamačný poriadok

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tento reklamačný poriadok, v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií a upravuje práva a povinnosti Predávajúceho VPS – Vinohradníctvo PAVELKA A SYN, s.r.o., so sídlom: Šenkvická 14/L, 902 01 Pezinok, IČO: 35 771 119, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 19503/B, DIČ: 2020204395, IČ DPH: SK2020204395 (ďalej len „Predávajúci“) a Kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi (ďalej len „Kupujúci“), v oblasti reklamácií tovaru poskytovaného Predávajúcim.
 2. Reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré bola poskytnutá záruka a ktoré si Kupujúci zakúpili od Predávajúceho a určuje miesta, na ktorých môže Kupujúci uplatniť svoje právo na reklamáciu a požiadať o odstránenie vady, ktorá sa na ňom vyskytla po jeho prevzatí v záručnej dobe alebo, ktorú tento tovar mal pri jeho prevzatí Kupujúcim a s týmto právom zo zodpovednosti za vady aj súvisiace práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho.

ZODPOVEDNOSŤ A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar, ktorý si zakúpil z jeho vlastníctva
 2. a) má požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti, výrobcom udané prevádzkovotechnické parametre a že jeho používanie na určené účely bolo schválené v súlade s príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky;
 3. b) zodpovedá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov tiež zdravotným, hygienickým a iným podmienkam v nich ustanoveným;
 4. c) je bez vád;
 5. d) predal sa mu za cenu, ktorú mal v okamihu ponuky a jeho predaja a že táto cena sa mu aj správne účtovala.
 6. Zodpovednosť Predávajúceho podľa bodu 1 sa v rovnakom rozsahu vzťahuje aj na tovar, ktorý si Kupujúci zakúpil za znížené ceny v rámci cenového zvýhodnenia (akcie), na ktorý sa mu poskytla zľava z jeho spotrebiteľskej ceny a v rámci ktorej je jeho predaj Kupujúcemu viazaný na splnenie osobitných a s ním dohodnutých podmienok.
 7. Pri predaji je Predávajúci povinný vydať Kupujúcemu doklady o kúpe tovaru v štruktúre, ktoré sú určené záväzným právnym predpisom.

PRÁVO KUPUJÚCEHO NA REKLAMÁCIU

 1. Kupujúci má právo na reklamáciu vady zistenej na zakúpenom tovare.
 2. Právo na reklamáciu vady, ktorú má tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim alebo po čase od prevzatia, je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. Ak Kupujúci neuplatní u Predávajúceho svoje právo na reklamáciu vady v záručnej dobe, toto jeho právo zanikne. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak tieto práva zaniknú.
 3. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za vady, ktoré
 4. a) existovali pri ich prevzatí Kupujúcim,
 5. b) alebo sa vyskytli po ich prevzatí Kupujúcim v priebehu záručnej doby.

Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za vady,

 1. a) ktoré vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré si Kupujúci uplatnil až po jej uplynutí;
 2. b) v prípade, ak Kupujúci nepreukáže dokladom alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom, že reklamovaný tovar bol zakúpený z vlastníctva Predávajúceho a že dosiaľ neuplynula poskytnutá záručná doba;
 3. c) ktoré Kupujúci uplatní po uplynutí záručnej doby, ak nepreukáže predložením záručného listu alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom, že Predávajúcim bola poskytnutá dlhšia záručná doba ako záručná doba stanovená všeobecne záväzným predpisom;
 4. d) ktoré spôsobil Kupujúci alebo iná (tretia) osoba alebo vznikli nezávisle na ich konaní poškodením v situáciách vis major;
 5. e) ktoré vznikli nesprávnym spôsobom používania, používaním na iné účely než na aké sú určené svojím charakterom, svojvoľnými úpravami a opravami;
 6. f) ktoré vznikli v dôsledku nedodržania pokynov a výslovných upozornení pre Kupujúceho alebo boli spôsobené Kupujúcim ich skladovaním, používaním alebo uložením v nevhodnom prostredí.
 7. g) ktoré boli spôsobené konaním alebo opomenutím kupujúceho.

h)Predávajúci neručí za stratu a prípadné poškodenie vráteného tovaru prepravcom, ktorého zabezpečil kupujúci.

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

ZÁRUČNÁ DOBA

 1. Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim.
 2. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu jeho vady je záručná doba stanovená na 24 mesiacov, pričom zo záruky sú vyňaté vady, pre ktoré bol tovar za nižšiu cenu predaný.
 3. Pri predaji použitého tovaru je záručná doba stanovená na 12 mesiacov.
 4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.
 5. Predávajúci môže poskytnúť záruku aj nad rozsah uvedenej záručnej doby. Podmienky jej poskytnutia a rozsah musí byť uvedený na doklade o predaji alebo na záručnom liste.
 6. Do záručnej doby sa nepočíta doba medzi dňom, kedy Kupujúci uplatnil svoje právo zo zodpovednosti za vady a dňom, od ktorého si bol Kupujúci povinný tovar po skončení jeho opravy alebo ukončenia reklamačného konania prevziať.

KONANIE O REKLAMÁCII

 1. Predávajúci prijíma reklamáciu vo všetkých svojich prevádzkach, prostredníctvom poverených zamestnancov alebo prostredníctvom vedúcich zamestnancov prevádzok, alebo prijatím reklamovaného tovaru aj s reklamačným protokolom na adrese Šenkvická cesta 14/L, 902 01 Pezinok.
 2. Ak nemôže Predávajúci vybaviť reklamáciu ihneď, vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o prevzatí reklamácie (reklamačný protokol), ktoré obsahuje identifikáciu Predávajúceho a Kupujúceho, názov, množstvo a prípadné príslušenstvo reklamovaného tovaru, opis vady, uplatňované právo spôsobu riešenia reklamácie Kupujúcim a približný termín jej vybavenia. Aj v prípade, kedy je zrejmé, že reklamácia nebude zo strany Predávajúceho uznaná, je Predávajúci povinný vydať Kupujúcemu písomný doklad s dôvodmi, pre ktoré odmietol jej uznanie.
 3. V prípade, že Kupujúci riadne uplatní reklamáciu, pričom táto reklamácia povereným zamestnancom alebo vedúcim zamestnancom prevádzky nebola uznaná a súčasne je tu dôvod, pre ktorý sa možno rozumne domnievať, že neuznanie reklamácie je v rozpore s týmto reklamačným poriadkom alebo platnými právnymi predpismi, alebo postup pri jej vybavení bol v rozpore s týmto reklamačným poriadkom, je Kupujúci oprávnený zaslať písomnú sťažnosť na spôsob a postup pri vybavení reklamácie priamo do sídla Predávajúceho.
 4. Pokiaľ Kupujúcemu v zmysle ustanovení tohto reklamačného poriadku a ustanovení príslušných právnych predpisov vznikne povinnosť prevziať reklamovaný tovar od Predávajúceho alebo ho Predávajúci preukázateľne vyzve na prevzatie reklamovaného tovaru, je Kupujúci povinný prevziať predmet reklamácie bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote do 15 dní odo dňa, v ktorý mu táto povinnosť vznikla. Pokiaľ Kupujúci neprevezme predmet reklamácie v tejto lehote, považuje sa neprevzatý tovar za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci v zmysle ustanovení § 516 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Predávajúci je oprávnený Kupujúcemu účtovať za uloženie reklamovanej veci paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 2 € za každý aj začatý deň uloženia a v prípade, že Kupujúci neprevezme predmet reklamácie do 30 dní je Predávajúci oprávnený v súlade s podmienkami uvedenými v ustanovení § 525 Obchodného zákonníka na účet Kupujúceho predmet reklamácie vhodným spôsobom predať a proti utŕženej kúpnej cene započítať celkovú sumu paušálnej náhrady za vynaložené náklady v zmysle tohto bodu, ako aj ostatné svoje pohľadávky voči Kupujúcemu.

UPLATNENIE REKLAMÁCIE

 1. Reklamáciu môže uplatniť Kupujúci písomne prostredníctvom elektronickej komunikácie na adrese: objednávky@pavelkavino.sk
 2. Svoje právo na reklamáciu vady u Predávajúceho uplatní Kupujúci predložením pokladničného alebo iného účtovného (daňového) dokladu o jeho kúpe a Predávajúcim potvrdeného úplného a nepozmeneného záručného listu, prípadne iných dokladov, vyžiadaných podľa potreby Predávajúcim, z ktorých je nepochybne zrejmé, že tento bol zakúpený u Predávajúceho a že záručná doba poskytnutá Predávajúcim na reklamáciu jeho vady ešte neuplynula.
 3. Kupujúci je povinný pri uplatnení svojho práva na reklamáciu vady predložiť Predávajúcemu spolu s dokladmi podľa predchádzajúceho bodu u neho zakúpený tovar a všetky jeho časti, prípadne príslušenstvo, vrátane obalu a všetky jeho časti (štupeľ/uzáver, fľaša, hlavák), alebo ak to z povahy veci nie je možné, umožniť Predávajúcemu dôkaz o vade, ktorá je predmetom reklamácie.
 4. Pri uplatnení reklamácie je Predávajúci povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach podľa všeobecne záväzných predpisov, na základe ktorých sa Kupujúci rozhodne, ktoré z týchto práv Kupujúci uplatňuje, čím sa určí aj ďalší spôsob vybavenia reklamácie.
 5. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci rozhodne o reklamácii
 6. a) ihneď,
 7. b) v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru.

Do tejto lehoty sa nezapočíta čas potrebný na odborné posúdenie reklamovanej vady tovaru v rozsahu najviac tridsiatich dní. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil Kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil Predávajúcemu chýbajúce podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie alebo, pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal Kupujúci.

 1. Ak Kupujúci reklamáciu vady uplatnil:
 2. a) počas prvých dvanástich mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením;
 3. b) ak Kupujúci reklamáciu vady uplatnil po dvanástich mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, poverený zamestnanec alebo vedúci zamestnanec prevádzky, ktorý reklamáciu vybavil, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť údaj, komu môže Kupujúci zaslať predmetný tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 4. V prípade oprávnenosti reklamácie a splnenia reklamačných podmienok Predávajúci tovar vymení za nový alebo opraví vady tovaru. Ak tak Predávajúci nemôže vykonať z dôvodu nedostupnosti tovaru, vráti Kupujúcemu peniaze.
 5. Ak je možné reklamovaný tovar opraviť, bude opravený v záručnej dobe bezplatne a bez zbytočného odkladu. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.
 6. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady tovaru požadovať jeho výmenu, alebo ak sa vada týka len jeho súčasti, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 7. Ak sa na tovare opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčasne, má Kupujúci počas trvania záručnej doby právo na výmenu tohto tovaru alebo vrátenie peňazí. Opätovný výskyt tých istých vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Za väčší počet vád tovaru sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v jeho riadnom užívaní.
 8. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od dátumu prevzatia nového tovaru. 12. Ak Predávajúci reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní od jeho prevzatia, tovar sa považuje za neopraviteľný a Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí.

OSOBITNÉ PODMIENKY UPLATNENIA REKLAMÁCIE PRI DODANÍ ZÁSIELKOU A KÚPNEJ ZMLUVY UZATVORENEJ NA DIAĽKU

 1. Pri dodaní tovaru prostredníctvom poštového podniku (ďalej len „sprostredkovateľ“) v zmysle príslušných právnych predpisov, je Kupujúci povinný uplatniť reklamáciu a spísať protokol o poškodení preberanej zásielky (napríklad roztrhaná zásielka, poškodený obal, iné známky nešetrného zaobchádzania pri doručovaní a iné) v čase jej prevzatia u sprostredkovateľa alebo odmietnuť prevzatie takto poškodenej zásielky. Ak tak nevykoná v čase jej prevzatia, stráca nárok na uplatnenie reklamácie u Predávajúceho z vyššie uvedeného dôvodu.
 2. Kupujúci je povinný tovar v zásielke prezrieť bez zbytočného odkladu ihneď po jej prevzatí, dôkladne ho prehliadnuť, s cieľom zistiť jeho poškodenie alebo nekompletnosť a súlad medzi obsahom zásielky a sprievodným dokladom (faktúrou). Vadu z tohto titulu je povinný Kupujúci oznámiť Predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia zásielky. Prevzatím zásielky sa rozumie jej odovzdanie sprostredkovateľom Kupujúcemu.
 3. Kupujúci je povinný v prípade reklamácie tovaru zaslaného zásielkou oznámiť zistené vady Predávajúcemu písomne spolu s uvedením nároku, ktorý si v dôsledku vady uplatňuje. Reklamovaný tovar zašle Predávajúcemu súčasne s písomným oznámením (alebo reklamačným protokolom dostupným na internetových stránkach Predávajúceho) na adresu uvedenú na sprievodnom doklade (faktúre) alebo si uplatní reklamáciu osobne, na adrese Predávajúceho uvedenú na sprievodnom doklade (faktúre).
 4. Podmienky odstúpenia od zmluvy Kupujúcim podľa osobitných predpisov sú upravené v obchodných podmienkach internetového obchodu. Obchodné podmienky internetového obchodu sú Kupujúcemu trvalo prístupné na internetových stránkach tohto obchodu a súčasne sú spolu poučením Kupujúceho o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, vrátane formulára na uplatnenie tohto práva, doručené Kupujúcemu s potvrdením objednávky.

NEOPRÁVNENÁ REKLAMÁCIA

 1. Za neoprávnenú sa považuje reklamácia, ktorou Kupujúci reklamuje vady tovaru, ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, skutočnosti, ktoré Kupujúci vo svojej reklamácii uvádza sa nezakladajú na pravde alebo ak je takáto reklamácia podaná po uplynutí záručnej doby.

VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 1. Tento reklamačný poriadok neupravuje prípady zodpovednosti Predávajúceho za vady na tovare, pri ktorom k prevodu alebo prechodu z vlastníctva Predávajúceho do vlastníctva iného subjektu došlo na základe inej právnej skutočnosti, než kúpa (predaj), podľa podmienok v nej ustanovených, alebo ktorý tomuto subjektu poskytol Predávajúci v súvislosti s jeho skúšobným alebo prechodným používaním bez toho, aby na tento subjekt došlo súčasne k prevodu vlastníctva. V týchto prípadoch sa postupuje podľa príslušnej zmluvy alebo iného právneho aktu, na základe ktorého k týmto skutočnostiam došlo.
 2. Ak nie je Kupujúci spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa s námietkou na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresu vino@pavelkavino.sk. Pokiaľ Predávajúci posúdi túto námietku Kupujúceho zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej doručenia, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS, ktorých zoznam vedie príslušný štátny orgán (www.economy.gov.sk/obchod/ochranaspotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-rieseniaspotrebitelskych-sporov). Návrh môže byť podaný Kupujúcim podľa § 12 zákona o ARS.
 3. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint_en.
 4. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.
 5. Vo veciach, ktoré nie sú v tomto reklamačnom poriadku výslovne upravené inak, sa uplatnia príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.
 6. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2022.

 

Článok XIII. – Záverečné ustanovenia:

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/…orov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.júna 2019

2023 © All Rights Reserved. Created by Digitalcare logo
Site Logo

Máte viac ako 18 rokov?

Víno patrí do rúk len osobám starším ako 18 rokov, nech už je akokoľvek dobré. Potvrďte nám preto svoj vek.

Áno, mám viac ako 18 rokov Nemám 18 rokov